یونیرو

اما من باید به شما توضیح دهم که چگونه تمام این ایده اشتباهی از محکوم کردن لذت و قدردانی از درد متولد شد و من به شما یک حساب کامل از این سیستم را ارائه می دهم و تعالیم واقعی از بزرگان حقیقت را، سازنده انسان شادی هیچکس خود را رد نمیکند، دوست ندارد یا از لذت خود اجتناب میکند، زیرا لذت بردن است، اما به این دلیل که کسانی که نمیدانند چگونه لذت را دنبال میکنند عواقب بسیار موثری را در بر میگیرند. نه دوباره کسی وجود دارد که دوست دارد یا تمایل دارد خود درد خود را به دست آورد، زیرا این درد است، اما گاهی اوقات شرایطی رخ می دهد که در آن درد و تنش می تواند او را خوشحال کند. برای نمونه ای بی قاعده، کدامیک از ما تا به حال تمرین فیزیکی دشوار را انجام داده ایم، مگر اینکه از آن استفاده کنیم؟ اما چه کسی حق دارد که با یک مرد که انتخاب می کند از لذت لذت ببرد که پیامدهای ناخوشایندی ندارد، یا کسی که از درد رنج می برد و لذت حاصل نمی کند

مدیر سایت

مدیر سایت