مهدیه قنبری

@mahdiyeh_ghanbari18

ساز تخصصی ویولن

___________________________________________

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ

 

ساز تخصصی ویولن

 

مدرس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮدک و ساز ویولن

در آموزشگاه موسیقی چندمضراب

 

سابقه تدریس در هنرستان موسیقی و آموزشگاه های آزاد موسیقی از سال ۱۳۹۳ تا به امروز…

 

اجرای ﮐﻨﺴﺮت به عنوان نوازنده وﯾﻮﻟﻦ به همراه ﮔﺮوه آﻟﻤﺎﻧﺪه

 

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﻮزه ی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

 

آموزش موسیقی ارف از سال ۱۳۹۳

 

اوﻟﯿﻦ دوره ی ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﮐﻮدک در ﺳـﺎل ۹۳ در آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ارف ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻗـﺎی ﻣﺴـﻌﻮد ﻧﻈﺮ…

گذراندن دوره ی ﻣﺎدر و ﮐﻮدک به مدت ۳ سال

 

ﻃﯽ ﻣـﺪت ﺗـﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ، در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﮐﻮدک ﺷـﺮﮐﺖ کرد…

از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه آدﻣﮏ، ﻣﻮﮐﻮ، ﮔﺮوه ﻧﺪا وﻻدن ﻧﺼﯿﺮی و…

گذراندن دوره های ریتم و تمبک برای کودکان…

گذراندن دوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎﺋﻤﯿﺎن…